بیانیه ی کانون صنفی معلمان همدان به مناسبت روز معلم(12 اردیبهشت 1392)

به نام خداوند جان و خرد

معلّـم چـو کانـونی از آتــش است         همه کار او سوزش و سازش است
همی سـوزد از مهـر و گرمی دهـد           بـه سنگین دلان درس نرمی دهد
نی از کس امید و نی از کس هراس       نخواهد به جز یک دل حق شناس
                                                                                      "نظام وفا"
          هفته ی بزرگداشت مقام معلّم را بر همه ی فرهنگیان عزیز، به ویژه معلّمانی که علیرغم تمامی بی مهری های مسئولان آموزش و پرورش از امر خطیر تعلیم و تربیت دریغ نورزیده اند و تمامی مساعی خویش را صادقانه در راه آموزش و پرورش آینده سازان این مرز و بوم به کار گرفته اند ، تبریک می گوییم.