رفتار شناسی عدم رای اعتماد نمایندگان به محمد علی نجفی


       کابینه‌ ی تدبیر و امید آقای روحانی را اگر از معدود وزیران پیشنهادی قدرتمند جدا کنیم شاید چندان بیراه نباشد که بگوییم شمیم نا امیدی آن افسون تر مشام ما را ناخوش می کند.

       محمد علی نجفی یکی از وزرای قابل اعتنایی بود که حضور او در کابینه می توانست چاووشی امید انگیزی در قافله‌ی معلمان برانگیزد.انباشت تجربه های پیشین نجفی در عرصه‌ی مدیریتی و انتخاب دوباره‌ی او در این مقطع از تاریخ بیش از آن که حکایت گر دایره‌ی مسدود و محدود گردش نخبگان در ساختار قدرت باشد، در شرایط موجود می توانست راهکاری برای کمک به تغییر وضعیت نامطلوب فرهنگیان تلقی گردد.قاطبه‌ی فرهنگیان در سالهای اخیر با مقایسه وزرای مختلف در دولت های مختلف کارنامه ی عملی او را در آزمونی پسینی مساعد تر و مناسب تر از سایرین یافته اند و به همین دلیل حضور دوباره‌ی او امیدی را در فرهنگیان برای بیرون آمدن از وضعیت تنگنای کنونیشان پدید آورد از سوی دیگر فرهنگیان سالهاست که با تلاش های پیگیرانه در پی آنند به مجموعه‌ی حاکمیت بیاموزند که به رسمیت شناختن نهادهای مدنی و صنفی برای پیگیری مطالبات مدنی آن ها نه تنها ارکان حکومت را به خطر نمی اندازد، بلکه اتفاقاً فرصت مناسبی است برای کاهش شکاف تاریخی ملت- دولت.نجفی از وزرایی بود که به وجود این نهادها باورمند بود.دادن رای ویا عدم رای اعتماد به هر وزیری در ظاهر شاید از حقوق نمایندگان مجلس باشد اما اگر اندکی ظریفانه وموشکافانه پیام ملت را در انتخابات اخیر ریاست جمهوری مورد باز بینی قرار دهیم درمی یابیم که اتفاقاً محمد علی نجفی در میان گزینه های مطرح برای مهندسی کردن آن پیام در حیطه‌‌ی فرهنگی گزینه شایسته ای بود.حال مجلسیان با این اقدام خویش نشان دادند که در برابر رای معنادار مردم قصد مقاومت دارند و به مطالبات به حق فرهنگیان بی اعتنا هستند.مجلس در عین حال نشان داد برای تقابل با خواست اکثریت معلمان که به صورت مصداقی نجفی را نماینده‌ی خود در این مقطع می دانستند،شمشیر را از رو بستند.مسلماً این نمایندگان برای دوره آینده پاسخی روشن برای فرهنگیان حوزه استحفاظی خود جهت اخذ دوباره آرای آنان را نخواهند داشت.نکته‌‌‌ی پایانی این که مظلومیت فرهنگیان همواره افزون تر از طبقات دیگر جامعه بوده است به نظر می رسد اگر قرار بر توزیع عادلانه‌ی ظلم بین گروه ها و افراد مختلف باشد،عده ای دوست می دارند در حق این قشر و در توزیع این پدیده نه عدل که کرم را روا دارند واین چنین می شود که مشروع ترین وزیر پیشنهادی روحانی از سد متصلب مجلس عبور نمی کند.

کانون صنفی فرهنگیان گیلان
1392/05/26