سوال رییس جمهور: (پرسش مهـــر)

-          اگر پدر شما رئیس جمهور باشد چه اقدامی را به او توصیه می کنید که بتواند اعتدال و میانه روی را در همه ابعاد زندگی اجتماعی جامعه ایران بگستراند؟


         لازم به ذکر است که کلیه ی مسابقات فرهنگی هنری سال تحصیلی جاری اعم از دانش آموزان و فرهنگیان بر محور پرسش مهر رییس جمهور داوری خواهند شد.