در جلسات اخیر کانون صنفی معلمان ایران، تغییرات زیر در هیئت مدیره انجام گرفت:

-         آقای عباس معارفی زنجانی: مسئول کمیته بازنشستگان کانون صنفی

-         آقای محمود بهشتی لنگرودی در سمت سخنگوی کانون ابقا گردید و به عنوان عضو ثابت جلسات کانون با دیگر تشکل ها انتخاب شد.

-         آقای علی اکبر باغانی: مسئول دبیرخانه و مسئول کمیته نظارت، پیگیری و ارزیابی عملکرد کانون صنفی معلمان ایران

-         آقایان مسعود زینال زاده و سید مجتبی قریشیان: اعضای کمیته پشتیبانی و تدارکات

-         آقای علی اصغر ذاتی: مسئول کمیته تشکیلات و برنامه ریزی

-         آقای ایرج جوادی: رییس جلسات هفتگی کانون

-         آقای محمود ایمان زاده: مسئول روابط عمومی کانون

-         آقای اسدالله جوادپور: منشی هیئت مدیره

-         آقایان محمدتقی فلاحی، محمدرضا نیک نژاد و مهدی بهلولی: اعضای کمیته بیانیه

-         آقای اسماعیل عبدی: دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران