سیزده به در 1393 روستای تنگ لره ، منطقه ی آبسرده ، شهرستان بروجرد