عاشورای 1393
شهر فارسان در استان چهارمحال و بختیاری
[http://www.aparat.com/v/tuNWc]