در روزگاری که “دروغ” 

یـک “واقـعـیت عمــ ــ ــ ــ ـومـی” است . . .

به زبان آوردن “حقیقت” 

یک “اقدام انقلابی” 

محسوب می شود!